top of page

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder ved kjøp av produkter og tjenester fra Expoint AS

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Expoint AS til Kunde som ikke er personlige forbrukere. Disse salgsbetingelsene gjelder med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle. 

Leverandør er Expoint AS ( Expoint ) eller andre selskaper, som betegnes som Partner/Partnere. 

Kunde er det selskap som er angitt som Kunde i bestillingen, og som i det følgende omtales som "du" (eller tilsvarende med betegnelser som "din"). Expoint leverer primært til bedrifter og foretak som er registrert i Foretaksregisteret eller utenlandskregistrere selskaper. Expoint forbeholder seg retten til å avvise eller begrense bestillinger dersom levering ikke anses forsvarlig.

Din bestilling er bindende når oppstartsavtalen er signert eller akseptert på mail, eller ved betaling av delfaktura for leveransen. Expoint er samtidig bundet av Kundes bestilling så lenge denne ikke avviker fra det tilbud eller estimat Expoint eller dets Samarbeidspartnere har gitt.

Når du legger inn din bestilling, vil Expoint sende deg en oppstartsavtale med det som er relevant og kan inneholder typisk oversikt over:

- hva leveransen omfatter

- hvor leveransen skal finne sted

- når leveransen skal finne sted

- tidsplan

- eventuelt kostnader og faktureringsplan

Expoint opererer med både tilbud og estimerte priser, som er underlagt de vilkår som er spesifisert nedenfor.

Pristilbud: Dette gjelder en bestilling med forutsigbare kostnader, og vil inneholde en entydig oversikt over alle tjenester og produkter som skal leveres av Expoint. Med mindre Kunden gjør endringer i bestillingen etter at prisen er fastsatt, vil prisen tilsvare beløpet på sluttfakturaen. Expoint er ikke bundet av eventuelle prisstigninger og unøyaktige opplysninger som skyldes tekniske eller menneskelige feil hos Expoint eller underleverandører.

Prisestimat: Dette gis når oppdraget har et usikkert omfang eller inneholder ukjente variabler som kan ha stor innvirkning på tid og kostnader underveis i prosjektet. Kreativt arbeid, korrekturlesing og leveranser som omfatter flere del-leveranser over en lengre periode, er i de fleste tilfeller forbundet med uforutsigbarhet og kan som regel ikke leveres til en fast (oppgitt) pris. Som en indikasjon på hvor sikker Expoint er på sitt estimat, vil Expoint kunne gi en uforpliktende vurdering av hvor mye det endelige beløpet kan avvike fra estimatet. Expoint er forpliktet til å forholde seg til det estimatet de har gitt, og til å holde seg oppdatert om vesentlige avvik i kostnadsutviklingen når disse blir kjent. Alle endringer som Kunde foretar i bestillingen etter at oppstartsavtalen er godkjent, og som øker kostnadene eller tidsbruken for leveransen, vil bli fakturert på samme måte og uavhengig av det opprinnelige oppdraget. Expoint vil ikke under noen omstendighet fakturere Kunde for mer enn det Expoint faktisk har levert, og den endelige fakturaen kan derfor bli både høyere eller lavere enn det estimerte beløpet. Expoint er ikke bundet av eventuelle unøyaktige opplysninger i estimatet som skyldes tekniske eller menneskelige feil, hos Expoint eller underleverandører.

Opphavsrett/endringer/videreføring av immaterielle rettigheter

Ved godkjenning av oppstartsavtalen er Kunde forpliktet til å beskytte Expoints forslag/ideer/konsepter knyttet til alle skisser som presenteres/vises. Disse kan ikke kopieres eller brukes til andre lignende ideer. Opphavsretten til alle design, inkludert skisser/forslag, tilhører Expoint inntil fullt oppgjør er foretatt og eventuelle tilleggskostnader er betalt.

Når Expoint har mottatt full betaling, har Kunden enerett til å bruke det kjøpte design materialet. Dette omfatter imidlertid ikke "arbeidsfiler" som er beregnet på utvikling og utarbeidelse av de ferdige originalfilene. Disse er Expoints eiendom. Kunden har ikke rett til å bearbeide eller endre på noen måte - verken helt eller delvis - materiale levert av Expoint uten skriftlig tillatelse. Expoint beholder rettighetene til alle originalfiler inntil full betaling har funnet sted. Expoint beholder opphavsrett, bruksrett og enerett til alle designforslag som sendes til Kunden i løpet av prosessen, med unntak av det endelige valgte designet. Unntak fra dette kan avtales. Kunden har som hovedregel ikke rett til å overføre rettighetene til en tredjepart. Hvis Kunden etter avtale ønsker å overdra sine rettigheter til en tredjepart eller andre, gjelder disse vilkårene for den tredjeparten som overtar rettighetene.

 

Levering og risiko

Leveringsdato skal fremgå av tilbudet / estimatet / oppstartsavtalen og er bindende, forutsatt at Kunde innen rimelig tid har gitt Expoint fullstendige og korrekte opplysninger som påvirker leveransen. I komplekse prosjekter så må tidsplanen også følges av Kunde for at leveransen skal kunne leveres til avtalt pris. Dersom Kunde ikke overholder sine frister, vil dette kunne føre til merkostnader eller andre løsninger enn først avtalt. Slike kostnadsøkninger på grunn av kundes mislighold betales av kunde. Risikoen for produktene går over på Kunde ved levering av produktene, eventuelt transportør eller annet transportmiddel, herunder dellevering, levering av tjenester eller levering av digitalt innhold. Dersom Kunde er ansvarlig for at leveransen blir forsinket, har Kunde umiddelbart misligholdt avtalen uten at det kreves noe varsel. Expoint har rett til å lagre produktene for Kundes regning og risiko eller selge dem til tredjepart. Kunden forblir ansvarlig for kjøpesummen og eventuelle renter eller kostnader, med fradrag av inntektene fra salg av produktene til en tredjepart der dette er relevant.

 

 

Force Majeure

Hvis Expoint ikke er i stand til å oppfylle en av sine forpliktelser som følge av en hendelse utenfor Expoints rimelige kontroll, anses oppfyllelsen av kontrakten som utsatt så lenge hendelsen varer. En slik hendelse omfatter enhver handling, hendelse, manglende hendelse, unnlatelse eller ulykke som ligger utenfor Expoints rimelige kontroll, uansett om den kunne forutses da kontrakten ble inngått eller ikke, og omfatter særlig (men ikke begrenset til) følgende: streik, lockout eller andre arbeidskonflikter eller konkurser, uroligheter, opprør, invasjoner, terrorangrep, krig (erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelser til krig, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv, jordskred, epidemier, pandemier eller andre naturkatastrofer, manglende evne til å bruke jernbane, skipsfart, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler, manglende evne til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk, og handlinger, dekreter, lover, forskrifter eller restriksjoner fra myndighetene. Når en hendelse som klassifiseres som force majeure varer lenger enn to (2) måneder og/eller gjør leveransen verdiløs for Kunden, har begge parter rett til å annullere (delvis) kontrakten uten å pådra seg erstatningsansvar. Kunden er likevel ansvarlig for å dekke alle kostnader og arbeidstimer som påløper i forbindelse med leveransen frem til kontrakten heves.

 

Reklamasjon og garanti

Det kan avtales regler om reklamasjon ved salg i næring som er mindre omfattende enn bestemmelsene i kjøpsloven § 3. Med mindre annet er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

 

Etter at du som Kunde har mottatt produktene, bør du snarest mulig kontrollere at leveransen er i samsvar med avtalen. Med avtale menes godkjente oppstartsavtaler, godkjente korrekturer og alle andre former for skriftlig avtale mellom Kunde og Leverandør. Kontroller om produktene er skadet eller om leveransen har andre feil eller mangler. Dersom en feil eller mangel oppdages, må du som Kunde innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet, gi Expoint melding om at du vil reklamere. Eventuelle mangler må reklameres innen åtte (8) virkedager, regnet fra leveringsdato. Dersom Kunde ikke reklamerer i tide, taper han retten til å få mangelen rettet. Krav mot Expoint på grunn av forsinkelse må også fremsettes innen rimelig tid.

 

Feil eller mangler ved produktene kan meddeles Expoint enten muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler Expoint at reklamasjoner dokumenteres og fremsettes skriftlig, primært ved å kontakte prosjektleder hos Expoint.

   

Hvis produktet kommer fra en av Expoints samarbeidspartnere, må Kunden fortsatt kontakte Expoint, men vil om nødvendig bli satt i direkte kontakt med den aktuelle samarbeidspartneren for retting/utskifting.

   

Dersom Kunde på egenhånd iverksetter tiltak for å utbedre mangler utover det som eventuelt er avtalt med Expoint, betaler ikke Expoint de påløpte kostnader med mindre dette er avtalt på forhånd.

   

Ved feil ved salgsgjenstanden som ikke kan tilskrives mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke kan tilskrives Kunde eller forhold på Kundes side, har Expoint ubetinget rett til for egen regning å rette manglene eller foreta omlevering. Når Expoint foretar retting eller omlevering, kan Kunde ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Kunde forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere på eventuelle avvik mellom bestilling og levering. Ved mottak av produktene må Kunden kontrollere at de er i samsvar med bestillingen og reklamere på eventuelle avvik innen åtte dager fra mottakelsen.

 

Messestand

Ved kjøp / leie av messeleveranse så anses leveransen som godkjent etter gjennomgang på overleveringstidspunktet. Tidspunktet er avtalt før messestart og finner sted dagen før messens åpning eller tidligere.

Velger kunde å komme til standen etter monteringstiden er over, så er det veldig begrenset hvilke endringer Expoint kan utføre og kundes klagerett er dermed begrenset til hva som er praktisk mulig å få til. 

 

Produktansvar

Dersom solgte produkter volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke oppfyller det sikkerhetsnivå som brukeren eller allmennheten med rimelighet kan forvente, er Expoint erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Det ytes ikke erstatning for andre følgeskader.

 

Personvern

For å tydeliggjøre hvordan Expoint håndterer Kundes personopplysninger, er det etablert interne rutiner som er i samsvar med EUs nye personvernforordning (GDPR). Denne trådte i kraft 25. mai 2018.   

Som Kunde samtykker du til og godkjenner at Expoint registrerer og behandler de person- og bedriftsopplysninger som Expoint trenger for å administrere et funksjonelt kundeforhold, og som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Expoint er ansvarlig for de personopplysningene som Kunde samtykker til å gi Expoint. Kundes navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og grafisk materiale kan brukes i markedsføringssammenheng og til kommunikasjonsformål innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning.

bottom of page